Çed Raporu

·         Çevresel Etki Değerlendirme, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

·         Planlanan faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında olup olmadığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-I ve Ek-II Listeleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Kapsam belirlemek için ÇED Firmaları/Yatırımcı tarafından Proje Özeti hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulur veya faaliyet ÇED firmaları tarafından değerlendirilerek Proje Tanıtım Dosyası veya ÇED Raporu hazırlanmasına karar verilir.

ÇED Yönetmeliği EK-I ve EK-II listelerinde yer almayan faaliyetler için ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı olduğuna dair yazı alınır.

·         (ÇED Yönetmeliği Ek-II Listesine Tabi Projeler)

Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla  ÇED Yönetmeliği EK-II kapsamındaki projeler için ÇED Firmaları tarafından hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) faaliyet yerinin  bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulur.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından süreci başlatılan dosya teknik personel tarafından incelenir, yerine yapılan teknik gezi ile devam ettirilir. Planlanan faaliyetin çevresel etkileri göz önünde bulundurularak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına proje hakkında görüş sorulabilir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucu projeye ait ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir kararı verilir.

·         (ÇED Yönetmeliği Ek-I Listesine Tabi Projeler)

ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamındaki projeler için hazırlanan ÇED Başvuru Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur. Bakanlık tarafından incelenen ÇED Başvuru Raporu’nun uygun bulunması durumunda Bakanlık tarafından belirlenen yer ve saatte yöre halkının katılacağı Halkın Katılım Toplantısı gerçekleştirilir. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Özel Format dahilinde ÇED Raporu hazırlanır. Hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur ve Bakanlık tarafından oluşan komisyon üyelerinin katılımı ile İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilir. İnceleme Değerlendirme

Komisyonu’nun Rapor hakkındaki görüşleri esas alınarak, Bakanlık tarafından “ÇED Olumlu Kararı” ya da “ÇED Olumsuz Kararı” verilir.

·         Bakanlık, “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.

Proje sahibi, “ÇED Olumlu” kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırmakla, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar da bu raporları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.